Stanovy spolku

ÚPNÉ ZNĚNÍ STANOV

Český spolek Fiat 126 FAN CZ

 

HLAVA I.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 Čl. I.

Název spolku

Název spolku: Český spolek Fiat 126 FAN CZ (dále jen „spolek“)

 

Čl. II.

Sídlo spolku

Sídlem spolku je Kadaň, ulice Koželužská 1508, PSČ 432 01.

 

Čl. III.

Statut spolku

 1. Spolek je dobrovolný, nezávislý, nepolitický spolek, sdružující příznivce automobilů tovární značky Fiat 126 a jejich možných variací ve společensko-technické a poradenské oblasti.
 2. Za účelem podpory cíle spolku může být spolek zakladatelem nebo spoluzakladatelem jiné právnické osoby, pokud činnost takové organizace podporuje cíle spolku.
 3. Spolek se může podílet na činnosti i jiných právnických osob nebo institucí k naplnění svých cílů.

 

Čl. IV.

Účel a hlavní cíle činnosti spolku

 1. Hlavním cílem spolku je spolupráce mezi příznivci automobilu Fiat 126 a vzájemná výměna zkušeností v oblasti provozu automobilů Fiat 126 a pořádání setkání příznivců těchto typů automobilů.
 2. K základním (hlavním) činnostem spolku a k naplnění hlavního cíle zejména náleží:
  1. spolupráce s dalšími spolky a kluby příznivců automobilů v České republice i v zahraničí,
  2. pořádání kulturních a společenských akcí,
  3. provozování webových stránek spolku,
  4. vydávání informačních a propagačních materiálů a dalších tiskovin souvisejících s činností spolku,
  5. zajištění a správa prostředků určených pro vlastní činnost spolku a nakládání s nimi v souladu s cílem a zaměřením spolku.

 

HLAVA II.

PODMÍNKY ČLENSTVÍ

Čl. I.

Vznik členství

 1. Členem spolku se může stát fyzická osoba nebo právnická osoba mající zájem aktivně podporovat cíle spolku a respektovat stanovy spolku.
 2. Členství vzniká po zaplacení členského příspěvku na základě schválené přihlášky doručené na adresu sídla spolku, případně elektronickou adresu spolku, případně prostřednictvím webových stránek spolku.

 

Čl. II.

Práva a povinnosti člena spolku

 1. Každý člen spolku má zejména právo:
  1. účastnit se všech kulturních akcí, srazů, setkání a dalších programů pořádaných spolkem,
  2. podílet se na činnostech spolku,
  3. využívat všech výhod a služeb, které spolek poskytuje,
  4. požadovat vysvětlení od Rady spolku týkající se jeho činnosti,
  5. účastnit se členské schůze.
 2. Člen spolku, který dosáhl osmnácti let věku, je svéprávný nebo člen spolku, který je právnickou osobou, má též právo:
  1. volit a být volen do všech orgánů spolku,
  2. hlasovat na členské schůzi a uplatňovat návrhy a protinávrhy.
 3. Člen spolku je povinen dodržovat stanovy spolku, respektovat usnesení a rozhodnutí orgánů spolku a jednat vždy tak, aby nepoškozoval zájmy spolku. Člen spolku je dále povinen:
  1. podílet se na činnosti podle stanov na vyzvání orgánů spolku,
  2. platit členské příspěvky,
  3. reprezentovat, propagovat a chránit dobré jméno spolku.
 4. V případě, že člen nezaplatí členský příspěvek za předchozí období, stává se pasivním členem s tím, že pozbývá práva uvedené v hlavě II, čl. II odst. 1 písm. e), odst. 2 písm. a) a b). K obnově jeho plnohodnotného členství a práv člena spolku dochází až po úhradě členského příspěvku na příslušné období.

 

Čl. III.

Zánik členství

Členství ve spolku zaniká:

 1. vystoupením, přičemž vystoupení musí člen písemně nebo elektronicky oznámit předsedovi spolku, členství zanikne dnem doručení takového oznámení.
 2. vyloučením. Vyloučit člena lze jen po předchozím písemném napomenutí předsedou spolku, pokud člen závažně porušuje povinnosti dle hlavy II, článku II, odst. 3 stanov nebo hrubě nebo opakovaně porušuje stanovy anebo hrubým způsobem narušuje soužití ve spolku . O vyloučení člena rozhoduje Rada spolku.
 3. úmrtím člena,
 4. zánikem právnické osoby,
 5. zánikem spolku.

 

Čl. IV.

Seznam členů

 1. Pokladník nebo předsedou spolku pověřený člen vede seznam všech členů spolku. V seznamu jsou evidovány tyto údaje:
  1. jméno, příjmení, je-li členem fyzická osoba; název, je-li členem právnická osoba, datum narození, popř. IČ týká-li se údaj právnické osoby,
  2. adresa trvalého bydliště nebo sídlo člena,
  3. emailová adresa člena spolku,
  4. dále se eviduje jméno a bydliště fyzické osoby, která je oprávněna jednat za člena – právnickou osobu.
 2. Do seznamu se zapisují i další údaje, pokud s tím člen vyjádří souhlas. Člen spolku je povinen oznámit bez zbytečného odkladu všechny změny zapisovaných údajů týkajících se jeho osoby.
 3. Zápis, výmazy a změny v tomto seznamu se provedou bez zbytečného odkladu.

 

 

HLAVA III.

ORGÁNY SPOLKU

Čl. I.

Orgány spolku

Orgány spolku jsou: členská schůze, Rada spolku, předseda, místopředseda a pokladník.

 

Čl. II.

Členská schůze

 1. Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze, která je tvořena všemi členy spolku.
 2. Člen spolku se účastní členské schůze osobně, nebo v zastoupení na základě plné moci. Člen Rady spolku nemůže být zástupcem člena spolku.
 3. Členskou schůzi svolává předseda spolku zasláním elektronické pozvánky všem členům spolku na emailovou adresu uvedenou v seznamu členů.
 4. Pozvánka na členskou schůzi musí být rovněž zveřejněna na webových stránkách spolku, a to nejméně 10 dní před konáním členské schůze. Pozvánka musí obsahovat místo, čas a pořad zasedání.
 5. Členskou schůzi svolává předseda spolku k volbě Rady spolku. Termín konání členské schůze stanoví předseda spolku nejméně jednou za čtyři roky.
 6. Mimořádnou členskou schůzi je předseda spolku povinen svolat vyžadují-li to závažné zájmy spolku nebo požádá-li o to alespoň jedna třetina členů spolku, a to do 30 dnů ode dne písemné žádosti. Neučiní-li tak, má právo svolat členskou schůzi Rada spolku.
 7. Členská schůze je způsobilá platně se usnášet tehdy, je-li na ní zastoupena alespoň jedna třetina členů spolku. Není-li členská schůze schopná se usnášet, svolá předseda spolku náhradní členskou schůzi tak, aby se konala do deseti dnů ode dne, kdy se měla konat členská schůze původně svolaná. Náhradní schůze může být svolána bezprostředně po původně svolané schůzi tehdy, jestliže na tuto možnost byli členové v pozvánce upozorněni. Náhradní členská schůze je schopná se usnášet, i když není přítomna jedna třetina členů.
 8. Členskou schůzi řídí předseda spolku, místopředseda spolku anebo jiný pověřený člen spolku.
 9. Každý člen spolku má jeden hlas. K přijetí rozhodnutí členské schůze je třeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných členů, pokud stanovy výslovně nestanoví jinak. Hlasování probíhá veřejně, volby členů Rady spolku jsou tajné.
 10. Záležitost, která nebyla zařazena na pořad zasedání při ohlášení členské schůze, lze rozhodnout se souhlasem dvou třetin přítomných členů spolku.
 11. Do působnosti členské schůze náleží:
  1. volba členů Rady spolku a jejich odvolání,
  2. rozhodování o zrušení spolku.
 12. O zasedání členské schůze se pořizuje zápis, který podepisuje předseda nebo místopředseda spolku a další člen spolku přítomný na schůzi.

 

Čl. III.

Rada spolku

 1. Rada spolku je výkonným orgánem spolku, který řídí jeho činnost a je orgánem, který rozhoduje o všech otázkách spolku, které nejsou výslovně svěřeny stanovami jiným orgánům. Rada spolku zejména rozhoduje o změně stanov a o výši členských příspěvků.
 2. Rada spolku má tři členy a je volena na členské schůzi na funkční období čtyř let. Člen Rady spolku je zvolen, jestliže obdrží nadpoloviční většinu hlasů přítomných členů na členské schůzi.
 3. Rada spolku volí ze svých členů předsedu, místopředsedu spolku a pokladníka.
 4. Za člena Rady spolku, který přestal být jeho členem, Rada spolku kooptuje nového člena. V případě, že zanikla funkce předsedovi či místopředsedovi spolku, pak se postupuje podle věty první s tím, že z nově obsazené Rady spolku se zvolí předseda, popř. místopředseda spolku.
 5. V období mezi jednáními Rady spolku má předseda spolku právo rozhodovat o neodkladných záležitostech týkajících se spolku samostatně. O svých rozhodnutích je povinen informovat Radu spolku co nejdříve, nejpozději však na nejbližším jednání Rady spolku.
 6. K přijetí rozhodnutí Rady spolku je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných členů, pokud stanovy výslovně nestanoví jinak. Každému členu Rady spolku náleží při hlasování jeden hlas. Rada spolku je způsobilá platně se usnášet tehdy, je-li přítomna alespoň nadpoloviční většina členů Rady spolku.
 7. Rada spolku je oprávněna rozhodnout v kterékoliv věci týkající se spolku, včetně rozhodnutí o založení, zrušení a přeměně pobočného spolku. Rada spolku řídí veškerou činnost spolku a je přitom vázána usnesením členské schůze.
 8. Jednání Rady spolku se může konat i prostřednictvím komunikace na dálku (např. Skype, konferenční hovor, emailová korespondence, apod.).
 9. Rada spolku před koncem svého funkčního období navrhuje členské schůzi kandidátku Rady spolku pro další funkční období. Dále určí termín voleb a jejich zajištění. O průběhu voleb učiní zápis, který obsahuje usnesení členské schůze.

 

Čl. IV.

Předseda spolku

 1. Předseda spolku je statutárním orgánem spolku. Předseda zastupuje spolek samostatně. Podepisuje se tak, že k nadepsanému nebo jinak vyznačenému názvu spolku připojí předseda svůj podpis. Jeho zástupcem je místopředseda.
 2. Předseda spolku je volen Radou spolku.
 3. Předseda spolku přijímá oznámení členů Rady spolku o tom, že z Rady spolku vystupují, dále svolává Radu spolku a řídí její jednání.
 4. Předsedu spolku zastupuje místopředseda, nemůže-li předseda spolku dočasně svoji funkci vykonávat nebo byl-li k zastupování pověřen. Předseda spolku může rovněž pověřit jinou osobu, aby jej zastupovala.

 

Čl. V.

Pokladník

 1. Pokladník je volen Radou spolku a jí odpovídá za svou činnost a podává jí zprávu o své činnosti nejméně jednou za rok.
 2. Pokladník zejména kontroluje placení členských příspěvků a vybírá je, spravuje finanční prostředky spolku a zabezpečuje řádné vedení účetnictví.

 

Čl. VI.

Společná ustanovení o orgánech spolku

 1. Volba člena spolku do volených orgánů spolku je podmíněna jeho předchozím vyjádřením souhlasu s výkonem této funkce.
 2. Člen volených orgánů je povinen vykonávat svou funkci řádně, svědomitě a s péčí řádného hospodáře.
 3. Je-li za člena orgánu spolku zvolena právnická osoba, musí její statutární zástupce písemně oznámit předsedovi spolku, která fyzická osoba je pověřena účastnit se jednání tohoto orgánu.
 4. Funkce v Radě spolku může zaniknout:
  1. zánikem členství ve spolku,
  2. odstoupením. Odstoupení oznámí písemně předsedovi spolku, předseda pak místopředsedovi spolku. Není-li předseda nebo místopředseda zvolen nebo nemůže-li vykonávat svou funkci, potom člen Rady spolku oznámení postoupí Radě spolku.
  3. odvoláním členskou schůzí,
  4. uplynutím funkčního období.
 5. O průběhu jednání všech orgánů spolku se pořizuje zápis. Zápis musí obsahovat datum a místo konání jednání, přijaté usnesení, výsledky hlasování, nepřijaté námitky členů, kteří požádali o jejich zaprotokolování.

 

HLAVA IV.

HOSPODAŘENÍ SPOLKU

Čl. I

Zásady hospodaření

 1. Spolek hospodaří se svým majetkem účelně a hospodárně v souladu s platnými právními předpisy.
 2. Spolek sestavuje zásady hospodaření každý rok.
 3. O zavedení členských příspěvků, jejich výši, frekvenci placení rozhoduje Rada spolku.
 4. Spolek nabývá majetek zejména:
  1. z členských příspěvků, dojde-li k jejich schválení,
  2. z dobrovolných členských příspěvků členů,
  3. z dobrovolných příspěvků třetích osob (právnických i fyzických),
  4. z darů (finanční i nefinanční)
  5. prodejem nefinančních darů,
  6. komerčním využitím reklamních ploch,
  7. ze státních dotací a grantů,
  8. z výnosů ze sbírek,
  9. z výnosů z činností spolku, zejména z akcí přednáškových, vzdělávacích a obdobných, konaných převážně pro své členy,
  10. z výnosů z vlastního majetku.
 5. Spolek neusiluje ve svém hospodaření o vytvoření zisku. Získané prostředky budou použity ve prospěch spolku k činnostem zajišťujícím naplnění cílů spolku.

 

HLAVA V.

 Čl. I.

Zánik spolku

Rozhodne-li členská schůze o zrušení spolku, je povinna současně rozhodnout o vypořádání majetku.

 

Čl. II.

Závěrečná ustanovení

 1. Tyto stanovy byly schváleny Radou spolku na schůzi dne 30.6.2015.
 2. Předseda spolku zvolený Radou sdružení dne 6.9.2013 se považuje za předsedu spolku dle těchto stanov. Funkční období předsedy spolku končí dne 30.9.2017. Toto ustanovení platí obdobně pro místopředsedu spolku a člena Rady spolku, kteří byli zvoleni členskou schůzí dne 6.9.2013.
 3. Zápis o volbě předsedy spolku s uvedením identifikačních údajů je uložen v sídle spolku a bude přiložen k zápisu změn rejstříkovému soudu.
 4. Členové sdružení evidovaní ke dni schválení stanov se považují za členy dle těchto stanov.
 5. Schválením těchto stanov pozbývají účinnosti předchozí stanovy.

 

 

 

 

JUDr. Michal Sýkora

předseda spolku